Niedziela 22 Października 2017    Home  .   Strona główna  .  Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce  .  Galeria  . 

:: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce


Projekt w naszej szkole   
Harmonogram - zajęcia w czytaniu i pisaniu   
Harmonogram - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych   
Harmonogram - gimnastyka korekcyjna   
Harmonogram - zajęcia rozwijające zainteresowania   
Galeria   


Dnia 1 września 2011 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” objętych zostało 28 szkół podstawowych z Gminy Kielce. Realizacja projektu to okres: od 01.09.2011 r. do 28.06.2013 r.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie barier u  uczniów  oraz rozszerzenie umiejętności u uczniów szczególnie uzdolnionych .

W ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”  sfinansowano:

  a) Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w szczególności:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; 
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; 
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; 
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; 
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np. hipoterapia, muzykoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych; 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).  

  b) Doposażono bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz w specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć


                  W naszej szkole w ramach projektu odbywają się:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; nauczyciel prowadzący - mgr Justyna Stąpor

 

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; nauczyciel prowadzący - mgr Elwira Cedro

 

 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; nauczyciel prowadzący - mgr Małgorzata Szostak

 

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych); nauczyciel prowadzący - mgr Barbara Osman :: © 2005 made by Krzysztof Dychała & sKaNeR & mAxDeSigN